Diferencia horaria Poland - Spain

Poland

Poland, Europe/Warsaw

Spain

Spain, Africa/Ceuta

0 horas

¿Qué hora es?
Hora local actual.

Poland, Europe/Warsaw


 • :
 • :

¿Qué hora es?
Hora local actual.

Spain, Africa/Ceuta


 • :
 • :

Huso horario

UTC+1
Europe/Warsaw

Universal Time Coordinated
UTC+1

Daylight Saving Time
UTC+2

Huso horario

UTC+1
Africa/Ceuta

Universal Time Coordinated
UTC+1

Daylight Saving Time
UTC+2

Madrid

 • :
 • :

Shangai

 • :
 • :

Londres

 • :
 • :

Sydney

 • :
 • :